Pomiar potencjału Dzeta

Potencjał Dzeta – co to jest? Potencjał występujący na powierzchni ciała stałego zanurzonego w roztworze elektrolitu. Powstaje w skutek oddziaływania elektrostatycznego między cząsteczkami które względem siebie zmieniają swoje położenie. Wyróżniamy 4 typy zjawisk elektrokinetycznych (w zależności od sposobu generowania ruchu): potencjał przepływowy, elektroosmoza, elektroforeza potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna). Pomiar potencjału Dzeta ciała jest zależny od…

Laserowy Analizator wielkości Nanocząstek

Czym są Nanocząstki? Nanocząstka – struktura, w której przynajmniej jeden wymiar nie przekracza 100 nanometrów. Nanocząsteczki mają odmienne właściwości fizyko-chemiczne od analogicznych struktur występujących w skali makroskopowej. Obecnie wykorzystywane są w mechanice, elektronice, medycynie czy chociażby kosmetyce. Analizowanie właściwości nanostruktur jest skomplikowane i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Progres w dziedzinie nanotechnologii niesie ze sobą zarówno wiele…

Dynamic Light Scattering

Dynamic Light Scattering – Dynamiczne Rozproszenie Światła Technika analityczna DLS (Dynamic Light Scattering) pozwala  na pomiar wielkości oraz określenie dyspersyjności cząstek –w naszym języku nazywany dynamicznym rozpraszaniem światła lub korelacyjną spektroskopią fotonów (z ang. Photon Correlation Spectroscopy – PCS). Technika Dynamic Light Scattering dla możliwości pomiarów wykorzystuje wiązkę światła laserowego z materią. Światło lasera skierowane…

Analizator wielkości cząstek

Analizator wielkości cząstek – charakterystyka narzędzia Laserowy Analizator wielkości cząstek to wyspecjalizowane narzędzie, które umożliwia obserwację oraz analizowanie właściwości cząsteczek. Standardowe analizatory wielkości pozwalają na szacowanie rozmiaru cząstek  w obrębie skali od 0,3 nm do 10 µm. W trakcie pomiaru wykorzystywana jest zależność między rozmiaremą cząstki, a jej prędkością (małe cząstki poruszają się szybciej, duże…

Analizator Nanocząsteczek

Analizator Nanocząsteczek – co to jest? Analizator nanocząsteczek to urządzenie dzięki któremu jesteśmy w stanie określać właściwości cząsteczek – np. ich wielkości możemy oszacować w zakresie od 0,5 nm do 10 µm. Pomiar opiera się na rozpraszaniu światła lasera przez poruszające się cząsteczki, gdzie wykorzystywana jest zależność między wielkością cząstki i jej prędkością (małe cząstki…

Pomiar wielkości cząstek (nanocząstek)

Pomiar wielkości cząstek Wielkość cząstek ma istotny wpływ na ich właściwości fizykochemiczne i odbiega od właściwości materiałów o większych rozmiarach. Przyczyną tego jest przede wszystkim zmiana stosunku powierzchni do objętości. Ponadto związane jest to z różną gęstością, porowatością, obecnością defektów sieci krystalicznej czy utleniania cząstek. Technologie pomiaru wielkości cząstek i nanocząstek Do pomiaru wielkości cząstek…

Pomiar potencjału Zeta

Czym jest potencjał Zeta? Potencjał występujący na powierzchni ciała stałego zanurzonego w roztworze elektrolitu nazwano potencjałem Zeta. Zjawisko to powstaje na skutek oddziaływania elektrostatycznego między cząsteczkami które zmieniają swoje położenie względem siebie. W zależności od sposobu generowania ruchu wyróżnia się cztery typy zjawisk elektrokinetycznych tj.: potencjał przepływowy, elektroosmoza, elektroforeza oraz potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna). Na…

Miernik potencjału Zeta

Potencjał Zeta Potencjał Zeta (ang. Zeta potential) jest zjawiskiem występującym w miejscu gdzie stykają się cząstki ciała stałego z cząstkami roztworu przemieszczającymi się względem siebie. Świadczy o sile oddziaływania elektrostatycznego międzycząsteczkowego.  Na wartość potencjału Zeta wpływ mają cechy powierzchni cząsteczki i medium, zawartość jonów wodorowych w roztworze oraz jego pH. Zjawiska takie jak potencjał przepływowy,…

Laserowy analizator uziarnienia

Metody analizy uziarnienia Uziarnienie jest to charakterystyka rozkładu wielkości cząstek materiału. Określa się je opisując procentową zawartość poszczególnych frakcji. Wybór metody analizy uziarnienia zależy od takich właściwości próbki jak wielkość, kształt i porowatość ziaren, a także wielkości ziaren znajdujących się w badanej próbce. Istnieją metody pośrednie oraz bezpośrednie analizy uziarnienia. Wyróżnia się między innymi: pomiar…

Charakterystyka proszków

Charakterystyka proszków Podczas działania jakim jest charakterystyka proszków określa się najczęściej ich kształt i wielkość, strukturę wewnętrzną, powierzchnię właściwą, a także skład chemiczny, technologiczne proszków oraz własności fizyczne. Własności fizyczne proszków to min gęstość oraz temperatura topnienia. Do własności chemicznych proszków zaliczyć można stopień utlenienia, toksyczność, wilgotność proszku, piroforyczność oraz palność. Do własności technologicznych proszków…

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close