Laserowy analizator wielkości cząstek

Do analizy wielkości cząstek wykorzystuje się najczęściej laserowe analizatory wielkości cząstek, ponieważ dają szerokie możliwości pomiarowe. Pozwala na określenie wielkości cząstek w proszkach, koloidach, emulsjach i zawiesinach z zakresu pomiarowego od 0,5 nm do 10 µm. Do pomiaru wykorzystują zjawisko rozpraszania wiązki światła laserowego, a wielkość cząstek korelowana jest z intensywnością rozpraszanego światła w czasie. Działanie nowoczesnych analizatorów laserowych uwzględnia oddziaływanie fali świetlnej z badaną próbką i pozwala na wyznaczenie maksymalnej i minimalnej wartości intensywności rozpraszania światła.

DLS

DLS (Dynamic Light Scattering) to metoda analityczna, która polega na dynamicznym rozpraszaniu światła. Pozwala na pomiar wielkości cząstek z przedziału od 0,5 nm do 10 000 nm. Wiązka lasera oddziałuje z badaną próbką powodując jej drgania i wypromieniowywanie wtórnych fal elektromagnetycznych, czyli promieniowanie rozproszone. 

Układ koloidalny (ang. colloidal system)

Colloidal system, czyli układ koloidalny, to stan skupienia materii, którego składniki nie są ze sobą zmieszane cząsteczkowo, choć wyglądem przypomina układy jednorodne. Składa się z fazy ciągłej (ośrodka dyspersyjnego) i fazy rozproszonej. Cząsteczki fazy rozproszonej mają co najmniej jeden wymiar z zakresu od 1 do 500 nm. Układy koloidalne dzielimy na monodyspersyjne i polidyspersyjne w zależności od tego, czy cząstki fazy rozproszonej mają jednakową czy różną wielkość.

Badanie potencjału Zeta

Potencjałem Zeta nazywa się potencjał elektryczny, który występuje na styku fazy ruchomej i fazy stałej. Powiązany on jest ze zjawiskiem powstawania dwuwarstwowej powłoki. Ładunek elektryczny cząsteczki koloidalnej określany jest przez tworzenie się powłoki wewnętrznej na powierzchni fazy stałej. Powłoka zewnętrzna powstaje poprzez przyciąganie elektrostatyczne jonów o przeciwnym ładunku elektrycznym.

Analizator potencjału zeta

Potencjałem Zeta (ang. Zeta potential) nazywa się potencjał elektryczny, który występuje na styku fazy ruchomej i fazy stałej. Jego wartość odzwierciedla siłę międzycząsteczkowego oddziaływania elektrostatycznego. Jest wynikiem powstawania dwuwarstwowej powłoki dookoła cząsteczki koloidalnej. Zjawiska elektrostatyczne takie jak potencjał przepływowy, potencjał sedymentacyjny, elektroforeza oraz elektroosmoza są efektem występowania potencjału Zeta. Wartość potencjału Zeta zależy od zawartości jonów wodorowych i ich wartościowości oraz od pH roztworu.

Analizator cząstek

Charakterystyka cząstek pozwala na określenie ich niektórych właściwości fizykochemicznych. Analiza cząstek dostarcza wielu przydatnych informacji na temat ich kształtu, jednorodności, stężenia czy wielkości. Niezwykle istotne jest, aby urządzenia badawcze były zaawansowane technologicznie i pozwalały na dokonywanie pomiarów nawet bardzo małych cząstek.

Potencjał Dzeta

Potencjał Dzeta – potencjał na powierzchni ciała stałego, powstający w wyniku zetknięcia z roztworem elektrolitu. Potencjał Dzeta powstaje na styku ciał, czyli w miejscu „spotkania” jonów fazy stałej z jonami fazy płynnej. „Dzeta” jest tak naprawdę miarą oddziaływania elektrostatycznego między cząstkami, które są zdolne do przemieszczania się względem siebie. Wartość potencjału Dzeta ciała jest zależna od pH roztworu, w którym jest zanurzone.

Miernik potencjału Dzeta

Potencjał Dzeta to zjawisko zachodzące w miejscu styku dwóch cząstek – ciała stałego oraz roztworu.  Na wartość potencjału Zeta wpływ mają: cechy powierzchni cząsteczki, cechy powierzchni medium, zawartość jonów wodorowych w roztworze,
pH roztworu.

Badanie potencjału Dzeta

Badanie potencjału Dzeta tą metodą polega na przeprowadzeniu procesu elektroforezy poprzez przepuszczenie przez próbkę, umieszczoną w tzw. celce kapilarnej, wiązki lasera. Mieszanie optyczne lub interferometryczne umożliwia zmianę częstotliwości wiązki. Dzięki zastosowaniu dwóch różnych wiązek laserowych o jednorodnym pochodzeniu, mających do „przebycia” ten sam dystans, możemy dokonać wiarygodnego pomiaru. Jedna wiązka przechodzi przez badany materiał i ulega rozproszeniu. Dlatego nazywana jest wiązką rozproszoną. Druga wiązka to tzw. wiązka odniesienia. Przebiega w sąsiedztwie próbki i stanowi punkt odniesienia. Złączenie obu wiązek powoduje zmianę intensywności światła. Pulsujące światło z obu źródeł pada na detektor, który jest odpowiedzialny za ostateczną analizę.

Analizator potencjału Dzeta

Analizator potencjału Dzeta WALLIS to specjalistyczne urządzenie służące do wyznaczania potencjału Dzeta w roztworach nano- oraz mikrocząstek. Działanie Analizatora oparte jest o najnowocześniejszą metodę laserowego efektu Dopplera podczas elektroforezy – dzięki temu WALLIS oferuje większą rozdzielczość pomiaru niż inne urządzenia wykorzystujące klasyczne metody. Specjalnie wyprofilowana konstrukcja celki pomiarowej umożliwia wygodne i bardzo szybkie  przygotowanie próbki i zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close