Pomiar potencjału Dzeta

Potencjał występujący na powierzchni ciała stałego zanurzonego w roztworze elektrolitu. Powstaje w skutek oddziaływania elektrostatycznego między cząsteczkami, które względem siebie zmieniają swoje położenie. Wyróżniamy 4 typy zjawisk elektrokinetycznych (w zależności od sposobu generowania ruchu): potencjał przepływowy, elektroosmoza, elektroforeza, potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna).

Laserowy Analizator wielkości Nanocząstek

Nanocząstka – struktura, w której przynajmniej jeden wymiar nie przekracza 100 nanometrów. Nanocząsteczki mają odmienne właściwości fizyko-chemiczne od analogicznych struktur występujących w skali makroskopowej. Obecnie wykorzystywane są w mechanice, elektronice, medycynie czy chociażby kosmetyce. Analizowanie właściwości nanostruktur jest skomplikowane i wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Progres w dziedzinie nanotechnologii niesie ze sobą zarówno wiele korzyści, jak i może być również źródłem nieznanych dotąd globalnych problemów i zagrożeń.

Dynamiczne rozproszenie światła (ang. dynamic light scattering)

Technika analityczna DLS (ang. dynamic light scattering) pozwala na pomiar wielkości oraz określenie dyspersyjności cząstek – w naszym języku nazywany dynamicznym rozpraszaniem światła lub korelacyjną spektroskopią fotonów (ang. photon correlation spectroscopy, PCS). Technika dynamic light scattering dla możliwości pomiarów wykorzystuje oddziaływanie wiązki światła laserowego z materią. Światło lasera skierowane na próbkę ulega rozproszeniu, co jest jednoznaczne ze zmianą kierunku rozchodzenia się promieni. Im mniejsze cząsteczki, tym rozproszenie światła jest bardziej jednorodne.

Analizator wielkości cząstek

Laserowy analizator wielkości cząstek to wyspecjalizowane narzędzie, które umożliwia obserwację oraz analizowanie właściwości cząsteczek. Standardowe analizatory wielkości pozwalają na szacowanie rozmiaru cząstek  w obrębie skali od 0,3 nm do 10 µm. W trakcie pomiaru wykorzystywana jest zależność między rozmiarem cząstki, a jej prędkością (małe cząstki poruszają się szybciej, duże wolniej).

Analizator Nanocząsteczek

Analizator nanocząsteczek to urządzenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie określać właściwości cząsteczek, np. ich wielkości możemy oszacować w zakresie od 0,5 nm do 10 µm. Pomiar opiera się na rozpraszaniu światła lasera przez poruszające się cząsteczki, gdzie wykorzystywana jest zależność między wielkością cząstki i jej prędkością (małe cząstki poruszają się szybciej).

Pomiar wielkości cząstek (nanocząstek)

Wielkość cząstek ma istotny wpływ na ich właściwości fizykochemiczne i odbiega od właściwości materiałów o większych rozmiarach. Przyczyną tego jest przede wszystkim zmiana stosunku powierzchni do objętości. Ponadto związane jest to z różną gęstością, porowatością, obecnością defektów sieci krystalicznej czy utleniania cząstek.

Pomiar potencjału Zeta

Potencjał występujący na powierzchni ciała stałego zanurzonego w roztworze elektrolitu nazwano potencjałem Zeta. Zjawisko to powstaje na skutek oddziaływania elektrostatycznego między cząsteczkami, które zmieniają swoje położenie względem siebie. W zależności od sposobu generowania ruchu wyróżnia się cztery typy zjawisk elektrokinetycznych: potencjał przepływowy, elektroosmozę, elektroforezę oraz potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna). Na wartość potencjału Zeta wpływ ma pH roztworu. Dla każdego układu można wyznaczyć punt izoelektryczny, czyli taką wartość pH, przy której potencjał elektrokinetyczny jest równy zeru. Pomocny w jego odnalezieniu jest pomiar potecjału Zeta. Pomiar potencjału zeta może być wykorzystany do oceny stabilności dyspersji. Powszechnie wykorzystywaną metodą pomiaru wartości potencjału Zeta jest laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy (ang. laser Doppler electrophoresis, LDE).

Miernik potencjału Zeta

Potencjał Zeta (ang. Zeta potential) jest zjawiskiem występującym w miejscu gdzie stykają się cząstki ciała stałego z cząstkami roztworu przemieszczającymi się względem siebie. Świadczy o sile oddziaływania elektrostatycznego międzycząsteczkowego.  Na wartość potencjału Zeta wpływ mają cechy powierzchni cząsteczki i medium, zawartość jonów wodorowych w roztworze oraz jego pH. Zjawiska takie jak potencjał przepływowy, elektroosmoza, elektroforeza oraz potencjał sedymentacyjny są efektem występowania potencjału zeta, do badania którego wykorzystywany jest miernik potencjału Zeta.

Laserowy analizator uziarnienia

Uziarnienie jest to charakterystyka rozkładu wielkości cząstek materiału. Określa się je opisując procentową zawartość poszczególnych frakcji. Wybór metody analizy uziarnienia zależy od wielkości, kształtu i porowatości ziaren. Istnieją metody pośrednie oraz bezpośrednie analizy uziarnienia. Wyróżnia się m.in.: pomiar lepkości mętów, fotoelektryczne przeszukiwanie przestrzeni, dyfrakcję światła w zawiesinie oraz segregację ziaren w polu odśrodkowym. Powszechnie wykorzystywany jest laserowy analizator uziarnienia, wykorzystujący zjawisko dyfrakcji światła laserowego.

Charakterystyka proszków

Przy określaniu charakterystyki proszków określa się najczęściej ich kształt i wielkość, strukturę wewnętrzną, powierzchnię właściwą, a także własności chemiczne, technologiczne oraz fizyczne. Fizyczne to m.in. gęstość oraz temperatura topnienia, chemiczne – stopień utlenienia, toksyczność, wilgotność, piroforyczność oraz palność, technologiczne natomiast to sypkość oraz gęstość nasypowa.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close